– 

Az áfa adóalapjának csökkentése, annak  elszámolása, bevallása, nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése során felmerülő feladatok az értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozónál

 

 Adórendszerből visszanyert pénz

 

mohamed Hassan képe a Pixabay -en. 

 

Az adóalap-csökkentését a vállalkozó önellenőrzés keretében tudja végrehajtani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy abban az időszakban kell a fizetendő adó utólagos csökkentését elszámolni, amely adómegállapítási időszakban a követelés eredetileg keletkezett. Az előző részben olvasható esettanulmányunkban ez a két elszámolási időszak 2016. novembere és decembere volt.  A behajthatatlan követelés miatti adóalap-csökkentésről kötelező értesíteni az egykori vevőt, ugyanakkor az eredeti  számlát helyesbíteni,  érvényteleníteni nem kell. Fontos tehát  az üzleti  partnert  előzetesen írásbeli értesíteni,  legfőképpen annak érdekében, hogy ő is el tudja számolni azt a fizetendő adót növelő tételként a saját önrevíziójában. Ide kattintva kérheti a mintalevelet.

Az önellenőrzés mellet, annak részeként a behajthatatlan  követelés utólagosan elszámolni kívánó vállalkozónak   -az áfabevallás keretében-  nyilatkozatot kell tennie az alábbiakról:  

  • mi az oka a behajthatatlan követelésként történő elszámolásnak, 
  • az érintett ügyletről kiállított számla sorszámáról, 
  • az adóalap-csökkentés összegéről, 
  • a termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő nevéről, adószámáról, valamint
  • arról, hogy az ügylet ellenértéke más módon nem térült meg számára. 

 

A NAV ide vonatkozó teljes tájékoztatóját itt olvashatja

 

 

Az önellenőrzési bevallás benyújtását követően számítani kell az adóhatóságtól további nyilatkozattételi felhívásra, melyben a vállalkozásnak be kell tudni mutatnia mindazon dokumentumokat, melyek szükségesek az önrevízió,  az adóalap utólagos csökkentésének alátámasztásához, így különösképpen a következőkre lehet számítani kérdésként:

1) A vevővel szemben fennálló követelés más forrásból meg térült-e (volt-e követelésbiztosítás, bankgarancia, kezesség), nem került-e elengedésre?

 

2) Milyen intézkedéseket tett a vállalkozó az ügylet teljesítése során a behajthatatlanná válás elkerülése érdekében?

 

3) Küldött-e a vállalkozó ügyvédi felszólítást  a számlabefogadó társaságnak? Amennyiben igen, csatolni kell az erre vonatkozó dokumentumokat, amennyiben nem, miért nem tette?

 

4) Kezdeményezett-e a vállalkozó fizetési meghagyásos eljárást a társaságnál? Amennyiben igen, csatolni kell az erre vonatkozó dokumentumokat, amennyiben nem, miért nem tette?

 

5) A fizetési meghagyásos eljárást követően kezdeményezett-e a vállalkozó  végrehajtási eljárást a társaságnál? Amennyiben igen, csatolni kell az erre vonatkozó dokumentumokat, amennyiben nem, miért nem tette?

 

6) Követeléseire vonatkozóan tett-e a vállalkozó igénybejelentést a felszámoló felhívását követően? Amennyiben igen, csatolni kell az erre vonatkozó dokumentumokat, amennyiben nem, miért nem tette?

 

7) A felszámolási eljárást követően milyen tájékoztatást kapott a vállalkozó a felszámolótól a bejelentett követelésre vonatkozóan?

 

8) Tett-e intézkedéseket a vállalkozó a tulajdonosok mögöttes felelősségének érvényesítésére vonatkozóan? Amennyiben igen, csatolni kell az erre vonatkozó dokumentumokat, amennyiben nem, miért nem tette?

 

9) Tájékoztatta-e a vállalkozó vevőjét arra vonatkozóan, hogy a részére kibocsátott, és az önrevíziós nyilatkozaton megjelölt  számlák tekintetében  behajthatatlanság címén adóalap-csökkentést hajt végre? Amennyiben igen, csatolni kell az erre vonatkozó dokumentumokat, amennyiben nem, miért nem tette?

 

Amennyiben az 1.)-9.) pontokban jelölt dokumentumok, vagy azok hiánya tekintetében tett nyilatkozat az adóhatóság felhívására rendelkezésre bocsátásra kerülnek, és azt az adóhatóság rendben találja, az előzetesen az önrevíziós bevallás benyújtásával egyidejűleg adófolyószámlán jóváírt, a behajthatatlan követelésre eső fizetendő áfa csökkentés értéke a vállalkozó számára szabadon felhasználható: átvezethető más adónemre, következő időszak fizetendő áfája csökkenthető, vagy ha a törvényi előírásoknak megfelel, kiutaltatható.

A számvitelben pedig egyéb bevételként kell elszámolni a számviteli törvény 77. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mely szerint egyéb bevételként kell elszámolni a behajthatatlannak minősített – és az előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt – követelésekre kapott összeget.