Szerző: Orosz Réka

Kép: Regula Stäuble képe a Pixabay -en

 

Ágazati előnynek számít, hogy az építkezések eleve zárt munkaterületnek minősülnek, így kizárólag leszabályozott  munka-, és vagyonvédelmi előírások mentén üzemelhetnek. ⛔Az ott dolgozók jogosultak belépni a területre.

További biztonságot jelent az munkavédelmi  rendelet, mely  az építési munkahelyeken megvalósítandó munka- és egészségvédelmi követelményekről szól. A rendelet higiéniai követelményeket is megfogalmaz, melyek kötelezően betartandóak  az építkezéseken, és melyek betartását fokozottan szem előtt kell tartani jelen járványügyi helyzetben.

A Kormány rendelete 2020. március 18-án jelent meg  a koronavírus világjárvány magyar gazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében tett intézkedésekről.

A veszélyhelyzet hatásának enyhítése érdekében a  turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok kerültek első körben kiemelésre. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az állam gazdaságvédelmi koncepciójában további szektorokat is érdemes  volna szerepeltetni, hogy  a kialakult veszélyhelyzettel  áttételesen érintett ágazatok – így az építőipar – eleget tudjanak tenni folyamatos szerződéses kötelezettségeiknek.

Ezért szükséges lenne célként megfogalmazni, hogy az építési projektek  kivitelezése lehetőleg késedelem nélkül, határidőre tudjon elkészülni a mély- és magasépítésben egyaránt. Ha ez a cél megvalósulna – többek közt azáltal, hogy az építési munkaterületeket fokozott higiéniai előírások mentén ugyan, de tovább üzemelnek jelen viszonyok között is -a tervezőirodák, az építőipari cégek és azok beszállítói, alvállalkozói olyan támogatást kapnának, mely segítséget jelenthet számukra a jelenlegi krízishelyzetet átvészelni.

Az építőipari munkáltatóktól meg kell követelni a fokozott higiéniás előírások betartását, és további biztonsági intézkedések megtételét. Egy  építkezés  önmagában zárt terület, és mind a mély-, mind pedig a magasépítésben belépési korlátozások vannak érvényben. Belépni így csak az arra jogosult, engedéllyel rendelkező személyeknek lehet, ezáltal pontosan azonosíthatóak a belépő személyek. Az építési konténerekre és közterekre egyaránt érvényeseknek kell lennie   a távolságtartási előírásoknak, a fokozott higiéniás biztonsági előírások betartása. A járványügyi veszélyhelyzetben elengedhetetlen a tisztítószerek és  fertőtlenítőszerek, védőmaszkok rendelkezésre bocsátása az építési munkaterületkere. Az Opertaív Törzs által javasolt intézkedések betartása létkérdés, mint az is, hogy az  építőipari dolgozók fokozott védelemben tudjanak teljesíteni, melynek egészségügyi és gazdasági szempontból is húsbavágó szerepe van.

Bár az ága­zat ki­emelt nem­zet­gaz­da­sá­gi sze­re­ppel bír, mégis túlnyomórészt  kül­föl­di tu­laj­do­nú vál­lal­ko­zá­sok töl­tik be a köz­pon­ti sze­re­pet. A ki­bo­csá­tás 70%-a szár­ma­zik kül­föl­di több­sé­gi tu­laj­don­ban lévő vál­lal­ko­zá­sok­tól, míg a hazai vál­lal­ko­zá­sok a ki­bo­csá­tás 30%-át adják csu­pán.

Magyarországon jellemző az építőiparban az  el­ap­ró­zó­dott vál­la­lat­szer­ke­zet. A sérülékeny mikro­vál­lal­ko­zá­sok  ará­nya a hazai tu­laj­do­nú épí­tő­ipa­ri vál­lal­ko­zá­sok kö­zött meg­ha­lad­ja a 95%-ot, azonban össze­sen 98%-a 10 főnél ke­ve­sebb főt fog­lal­koz­ta­tó vál­la­lat.

2016-ban az épí­tő­ipar­ban 277,8 ezer főt fog­lal­koz­tat­tak, 2017-ben ez a szám 302,9 ezer­re emel­ke­dett, míg 2018 ne­gye­dik ne­gye­dé­vében az épí­tő­ipar­ban dol­go­zók száma  337,3 ezer fő volt.